Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

majority verdict /mə,dʒɒrəti 'və:dikt/  

  • Danh từ
    (luật) sự tuyên án của đa số hội thẩm