Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mainland /'meinlænd/  

  • Danh từ
    đất liền

    * Các từ tương tự:
    mainlander