Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mainifestness /'mænifestnis/  

  • Danh từ
    tính rõ ràng, tính hiển nhiên