Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

main deck /'meindeck/  

  • Danh từ
    boong chính (của tàu thủy)