Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mail-plane /'meibplein/  

  • Danh từ
    máy bay thư