Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mail-order firm /'meil,ɔ:də'fə:m/  

  • danh từ
    cửa hàng nhận đặt và trả bằng đương bưu điện