Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mail-oder house /'meil,ɔ:də'haus/  

  • danh từ
    cửa hàng nhận đặt và trả bằng đương bưu điện