Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mail-boat /'meilbout/  

  • Danh từ
    tàu thư (tàu biển)