Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maidservant /'meidsə:vənt/  

  • Danh từ
    người hầu gái, người đầy tớ gái