Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maidenlike /'meidnlaik/  

  • Tính từ
    như một cô gái; như một trinh nữ