Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maidenish /'meidniʃ/  

  • Tính từ
    như con gái