Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maidenhood /'meidnhʊd/  

  • Danh từ
    thời kỳ còn là con gái
    thời kỳ còn trinh bạch