Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maidenhead /'meidnhed/  

  • Danh từ
    (cổ)
    màng trinh
    sự trinh bạch