Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maidenhair /,meidn heə[r]/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây tóc thần (dương xỉ)