Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maiden voyage /meidn'vɔiidʒ/  

  • chuyến đi biển đầu tiên (của một con tàu)