Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maiden speech /meidn'spit:∫/  

  • bài diễn văn đầu tiên (của một đại biểu quốc hội)