Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maiden aunt /'meidn'ɑ:nt/  

  • bà cô [chưa chồng]