Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đầy tớ gái, người hầu gái
  cô gái
  love between a man and a maid
  tình yêu trai gái

  * Các từ tương tự:
  maid of honour, maid servant, maid-in-waiting, maid-of-all-work, maiden, maiden aunt, maiden name, maiden speech, maiden voyage