Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chai đại (chai chứa 1,5 lít rượu)
  a magnum of champagne
  một chai đại sâm banh

  * Các từ tương tự:
  magnum bonum, magnum opus