Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magnifying glass /'mægnifaiiη glɑ:s/  

  • kính lúp