Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magic lantern /'mædʤik'læntən/  

  • Danh từ
    đèn chiếu