Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magic carpet /'mædʒik'kɑ:pit/  

  • chiếc thảm bay (trong chuyện thần thoại)