Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

madhouse /'mædhaʊs/  

  • Danh từ
    bệnh viện tâm thần