Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machine-shop /mə'ʃi:nʃɔp/  

  • Danh từ
    xưởng chế tạo máy, xưởng sửa chữa máy