Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machine-readable /mə∫i:n'ri:dəbl/  

  • Tính từ
    [mà] máy [điện toán] đọc được