Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machine-code /mə'∫i:n,kəʊd/  

  • Danh từ
    mã máy