Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

machine tool /mə'∫i:n,tu:l/  

  • máy công cụ