Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Lyceum) vườn Ly-xi-um (ở A-ten, nơi A-ri-xtốt dạy học)
    nơi học tập (có giảng đường, thư viện...)
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổ chức truyền bá văn học nghệ thuật