Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lustrously /'lʌstrəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] láng bóng