Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều lustra /'lʌstrə/, lustrums /'lʌstrəmz/
    khoảng thời gian năm năm

    * Các từ tương tự:
    lustral, lustration