Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lustiness /'lʌstinis/  

  • Danh từ
    sức mạnh, khí lực, sự cường tráng