Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lustfully /'lʌstfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] đầy nhục vọng, [một cách] đầy khát vọng