Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tươi tốt, sự sum sê