Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luridness /'luəridnis/  

  • Danh từ
    sự đầy màu sắc
    sự giật gân