Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] đầy màu sắc
    [một cách] giật gân