Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ cắp, kẻ trộm
    kẻ rình mò, mật thám, gián điệp
    chó lớc (một giống chó săn lai giống)