Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luminously /'lu:minəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] sáng rõ
    (bóng) [một cách] dễ hiểu, [một cách] rõ ràng