Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luminescent /lu:mi'nesnt/  

  • Tính từ
    phát sáng, phát quang