Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luminescence /lu:mi'nesns/  

  • Danh từ
    sự phát sáng, sự phát quang
    (vật lí) sự phát quang