Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lugubriousness /lə'gu:briəsnis/  

  • Danh từ
    sự sầu thảm, sự bi thảm