Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luggage rack /'lʌgidʒræk/  

  • giàn hành lý (trên xe lửa…)