Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lucrative /'lu:krətiv/  

 • Tính từ
  sinh lợi
  a lucrative business
  một công việc sinh lợi

  * Các từ tương tự:
  lucratively, lucrativeness