Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lucifer /'lu:sifə/  

  • Danh từ
    ma vương
    (thiên văn học) sao Mai

    * Các từ tương tự:
    luciferin