Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Trong DOS, LPT là tên thiết bị được gán cho một cổng song song, nơi mà bạn có thể mắc máy in song song vào đó