Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt)
    dàn nhạc hoà tấu Luân Đôn (London philharmonic orchestra)