Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    của người yêu
    loverly attentions
    sự ân cần của người yêu
    thú vị, xinh đẹp