Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lovemaking /'lʌvmeikiη/  

  • Danh từ
    sự làm tình