Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lounger /'laʊndʒə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ lười biếng