Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lounge suit /'laʊndʒ su:t/  

  • (Anh) (Mỹ business suit)
    quần áo làm việc, quần áo ngày thường