Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Ai-len)
    hồ, vịnh nhỏ